Que Thử Nước Tiểu Acon

Que Thử Nước Tiểu Acon

QUE THỬ NƯỚC TIỂU ACON

Que thử nước tiểu 11 thông số

Mindray Logo

Mã sản phẩm: QTNT-M
Kích thước:

Trọng lượng:

Mô tả

QUE THỬ NƯỚC TIỂU ACON SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU CỦA HÃNG MINDRAY

que%20th%E1%BB%AD%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ti%E1%BB%83u 01      que%20th%E1%BB%AD%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ti%E1%BB%83u 02

Que thử nước tiểu 11 thông số

Glucose, Protein, Blood, Bilirubin, pH, Ketone, Ascorbic Acid, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes, Specific Gravity

Title

Go to Top